Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Missbruk och våld

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och droger.

Vuxna med missbruksproblem kan få stöd och råd via Individ- och familjeomsorgen eller alkohol- och drogterapeuten. Vi har också goda kunskaper om vilken hjälp samhället i övrigt kan ge.

Öppenvård
I första hand prövas om insatser i öppenvård är till hjälp. Det vanligaste är då samtalskontakt som kan hjälpa den enskilde att hitta lösningar. Det är lämpligt att även anhöriga medverkar då de också påverkas av att en familjemedlem missbrukar.

Behandlingshem
När insatser i öppenvård har prövats utan resultat kan ibland en vistelse på behandlingshem behövas för att bryta ett destruktivt mönster. Innan en vistelse på behandlingshem beviljas görs en grundlig utredning. Den ligger sedan till grund för bedömning av vilken behandling som kan ge bäst resultat och vilket behandlingshem som kan erbjuda den behandlingen.

Tvångsvård
I de fall en person missbrukar så att han eller hon utsätter sitt eget eller andras liv för påtaglig fara, eller om det är en ung människa som riskerar att förstöra sitt liv, kan det finnas skäl att tillgripa tvångsvård.
Utbildning- och omsorgsnämnden ansöker då om vård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) hos Förvaltningsrätten som sedan fattar beslut.

För att LVM ska kunna användas måste alla möjligheter till att nå lösningar på frivillig väg vara uttömda.

Utbildning- och omsorgsnämnden kan även ansöka om tvångsvård när det gäller barn och ungdomar enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Detta kan gälla när föräldrar misshandlar eller brister i omsorgen om sitt barn (miljöfall) eller att en ungdom begår brott eller missbrukar alkohol eller narkotika (beteendefall).

Sidan granskades senast 2019-10-07