Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Riskobjekt

I många kommuner finns det anläggningar som klassas som farlig verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att de kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.

Den som har en farlig verksamhet måste ha en skälig beredskap, som komplement till kommunens beredskap vid en eventuell räddningsinsats.

I Älvkarleby kommun finns följande farliga verksamheter

 • Hålldammen, Älvkarleö Bruk,
 • Stora Enso Pulp AB, Skutskär,
 • Älvkarleby kraftverk, Älvkarleby,
 • AGA Gas Skutskärs Bruk, Skutskär
 • Råsjö kross AB
 • Wibax, Skutskärs hamn

Seveso-lagen

Syftet med lagen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
Den ska följas av alla anläggningar som hanterar stora mängder farliga kemikalier. De måste vidta lämpliga åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. De ska också samverka med kommunala räddningstjänsten.

Seveso-lagen är uppdelad i två kravnivåer. Nivån avgörs av hur stor mängd kemikalier som anläggningen hanterar.

I Älvkarleby kommun är Stora Enso Pulp AB en Seveso-anläggning med den högre kravnivån.

Anläggningar på den högre nivån

 • är tillståndspliktiga enligt miljöbalken,
 • ska skriva och skicka en säkerhetsrapport till länsstyrelsen,
 • ska informera allmänheten via kommunens webbplats,
 • ska dela ut information till den allmänhet som är direkt berörd.

 Anläggningar på den lägre nivån ska

 • göra anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan,
 • skriva ett handlingsprogram som skickas till länsstyrelsen,
 • informera allmänheten via kommunens webbplats.

Bergtäkter

Om det i en bergtäkt sker sprängningar med mellan 10 och 50 ton sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

Myndigheters skyldigheter

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen.

Länsstyrelsen

 • är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter,
 • ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter, samt
 • skriva ett tillsynsprogram för varje verksamhet

Kommunen ska

 • ha en plan för räddningsinsatser vid verksamheter på den högre kravnivån,
 • se till att information från Seveso-verksamheter finns tillgänglig på kommunens webbplats,
 • genomföra god fysisk planering så att Seveso-verksamheter i möjligaste mån separeras från annan verksamhet.
Sidan granskades senast 2020-12-03