Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Frågor och svar om parkering

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.

Förordningen (1998:1276) byggger på två enkla huvudprinciper; du får aldrig stanna eller parkera om det innebär att

 • fara uppstår
 • du hindrar eller stör andra

De allmänna bestämmelserna om hur man får och inte får stanna och parkera gäller för hela Sverige. De märks normalt inte ut med skyltar eftersom fordonsförare förväntas känna till reglerna.

Var och hur får jag stanna?

På platser där det inte är tillåtet att stanna kan du ändå stå stilla med ditt fordon om du stannar för att

 • undvika fara
 • trafikförhållandena kräver det

Inom tätbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser som är terräng, det vill säga allt som inte är gata, väg eller parkeringsyta (Trafikförordningen 3 kapitlet, 48§).

Det gäller till exempel

 • gräs och grus vid sidan av vägen
 • diken och skiljeremsor
 • planteringar och parker

Hur får jag parkera?

På gator och allmänna vägar får du parkera under högst 24 timmar i följd - om inte skyltar anger andra villkor. Det gäller inte heller när generella regler förbjuder stannande eller parkering, vid till exempel

 • backkrön
 • vägkorsning
 • huvudled

Inom tätbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser som är terräng, det vill säga allt som inte är gata, väg eller parkeringsyta (Trafikförordningen 3 kapitlet, 48§).

Det gäller till exempel i

 • gräs och grus vid sidan av vägen
 • diken och skiljeremsor
 • planteringar och parker

Gågata och gångfartsområde

På en gågata och i ett gångfartsområde får du bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Korsning och övergångsställe

Korsningar mellan väg och järnväg kallas plankorsning. Parkering är inte tillåten inom ett avstånd på 30 meter från en plankorsning.

I korsningar mellan vägar får du varken stanna eller parkera närmare 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.

Du får inte stanna eller parkera

 • på ett övergångsställe
 • närmare än 10 meter före ett övergångsställe

Hållplats

Det är förbjudet att parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Förbudet gäller 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket om inget annat anges.

Du får stanna på en hållplats för att hämta eller släppa av passagerare men bara om det inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts.

Sidan granskades senast 2024-04-08