Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bedömning och betyg

För att utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen

Från årskurs 1-5 får varje elev ett skriftligt omdöme, en gång per termin. Omdömet visar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas i varje ämne. Det är också grunden för utvecklingssamtal och IUP (Individuell Utvecklingsplan).

Det är rektor som bestämmer hur omdömena utformas. Därför kan de se olika ut på olika skolor i kommunen.

Utvecklingssamtal och IUP

För att visa hur det går i skolan bjuder vi in både elev och föräldrar till utvecklings-samtal, en gång per termin.  Som förälder får du tydlig information om ditt barns utveckling jämfört med målen i läro- och kursplaner.

Vi utgår från det skriftliga omdömet och gör en plan med mål och planer för elevens utveckling. Planen visar vad eleven måste göra för att nå de uppsatta målen. Även skolans och föräldrarnas ansvar framgår i planen som ska vara en ledstång i det dagliga arbetet.

Betyg

Från årskurs 6 får eleverna skriftliga betyg i slutet av varje termin.  De visar hur väl eleven uppfyller målen i alla ämnen utom språk. Där sätts betygen från årskurs 7.
För att betygen ska vara likvärdiga görs en bedömning som utgår från Skolverkets kursplaner.

Vid betygssättningen gör läraren en samlad bedömning av elevens kunskaper. Det är viktigt att ta hänsyn till både prov och muntliga presentationer som gjorts vid flera tillfällen.

Betygsskala

Betygsskalan består av sex steg där A är högsta  och E är lägsta betyg. F är icke godkänt.

I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleven ett slutbetyg. Med slutbetyget söker eleven in till gymnasieskolan.

Sidan granskades senast 2018-03-22