Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ansökan

Kulturskolan är avgiftsfri och antagningen sker varje år vid läsårets början.

Du kan skicka in ansökan till Kulturskolan under hela året. Fyll i formuläret längre ner på sidan och klicka sedan på "Skicka".

Finns det information om eleven, till exempel allergi, som Kulturskolan behöver känna till? Kontakta oss gärna på telefon.

Alla elever som vill lära sig spela ett instrument måste köpa egen spelbok. När du börjar berättar läraren vilken bok du ska använda. Du kan bara spela ett instrument per termin, men du kan välja till ett annat ämne.

Behandling av personuppgifter

Kulturskolan ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar kulturskolan?

Anmälan till kulturskolan kan göras via

  • webbaserat anmälningsformulär 
  • pappersblankett som fylls i, fotas eller scannas och e-postas till kulturskolan@alvkarleby.se eller skickas till Kulturskolan, Rotskärsskolan, 814 21 Skutskär

Via anmälningsblanketten samlar vi in elevens och målsmans kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnnummer, e-postadress) samt elevens

  • födelseår
  • skola och årskurs
  • vald aktivitet

Syftet med registreringen

Syftet med registreringen är att kunna informera elever och vårdnadshavare om händelser och aktiviteter, meddela om sjukfrånvaro och inställda lektioner. Uppgifterna använder vi också för att föra statistik på kulturskolans elevunderlag och kunna dela in elever i grupper efter t ex ålder och kompisar på samma skola.

Vem tar del av registret och hur sparas det?

Varje lärare på kulturskolan ansvarar för och upprättar egna register över de elever som hen ansvarar för, t ex i en Excel-fil. Detta register sparas på en låst server som endast är tillgänglig för kulturskolans lärare. Viss information som namn, mobilnummer och e-postadress sparas lokalt hos respektive lärare för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev/förälder. Informationen är då krypterad och lösenordsskyddad lokalt hos läraren. Inga personuppgifter sparas i molntjänster.

Lagringstid och radering av personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge eleven är aktiv inom kulturskolan och raderas kort efter det att eleven har slutat.

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Kulturskolans personal använder sina egna inloggningsuppgifter och lösenord så att ingen obehörig kommer åt uppgifterna. Ingen tredje part har möjlighet att komma åt personuppgifterna.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildningsnämnden, utbildningsnamnden@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Hur når jag dataskyddsombudet?

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Vilken laglig grund har kulturskolan?

Det allmänna intresset ligger som grund för vår hantering av personuppgifter (artikel 6 i Dataskyddsförordningen). Behandlingen är nödvändig för att utföra vår arbetsuppgift.

Rättighet att begära tillgång till personuppgifter

Du kan begära tillgång till och i vissa fall rättelse och radering av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga? Då kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet på området.

Sidan granskades senast 2024-06-07