Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anmälan minoritetsspråksundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige.

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk.

I grundskolan och grundsärskolan gäller detta oberoende av om det är ett levande språk i hemmet eller inte.


Förnamn och efternamnJag önskar undervisning i följande minoritetsspråk  * (obligatorisk)
Jag önskar undervisning i följande minoritetsspråk


Förnamn och efternamn

Fältet måste innehålla symbolen @

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skolan ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
lagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar skolan?

Anmälan till modersmålsundervisning i minoritetsspråket finska på grundskolan,
kan göras via webbaserat anmälningsformulär.

Via anmälningsblanketten samlar vi in elevens och vårdnadshavares namn och
e-postadress samt elevens

  • födelseår
  • skola och årskurs

Syftet med registreringen

Syftet med registreringen är att kunna informera elever och vårdnadshavare om
händelser och aktiviteter, meddela om sjukfrånvaro och inställda lektioner.
Uppgifterna använder vi också för att föra statistik på hur många som vill ha
modersmål på skolan.

Vem tar del av registret och hur sparas det?

Ansvarig rektor för modersmålen Camilla Törnlund, modersmålsläraren ansvarar
för och upprättar egna register över de elever som hen ansvarar för, t ex i en Excel-fil. Detta register sparas på en låst server som endast är tillgänglig för skolans lärare. Viss information som namn, mobilnummer och e-postadress sparas lokalt hos respektive lärare för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev/förälder. Informationen är då krypterad och lösenordsskyddat lokalt hos läraren. Inga personuppgifter sparas i molntjänster.

Lagringstid och radering av personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge eleven/barnet är aktiv i skolan/förskolan och
raderas kort efter det att eleven har slutat.

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Skolans personal använder sina egna inloggningsuppgifter och lösenord så att
ingen obehörig kommer åt uppgifterna. Ingen tredje part har möjlighet att komma
åt personuppgifterna.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildningsnämnden, utbildningsnamnden@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Hur når jag dataskyddsombudet?

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud,
dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Vilken laglig grund har skolan?

Det allmänna intresset ligger som grund för vår hantering av personuppgifter
(artikel 6 i Dataskyddsförordningen). Behandlingen är nödvändig för att utföra vår arbetsuppgift.

Rättighet att begära tillgång till personuppgifter

Du kan begära tillgång till och i vissa fall rättelse och radering av dina
personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot
behandlingen av personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga?
Då kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet på området.

www.imy.se Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 2023-08-10