Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Specialpedagogik

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagog och speciallärare finns på skolorna för att skapa goda lärmiljöer i första hand för barn/elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn/elever med språkförsening, matematik-, läs- och skrivsvårigheter eller barn/elever med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Specialpedagogen och speciallärare är också ett pedagogiskt stöd för rektorer och den pedagogiska personalen.

I uppgifter ingår att:

  • Delta i arbetet med organisationsplanering och utvecklingsplaner. 
  • Utföra pedagogiska utredningar och göra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Verka som stöd för pedagoger vid upprättande av åtgärdsprogram.  
  • Utveckla arbetsformer och förebyggande metoder inom elevhälsoområdet.
  • Ge handledning och konsultation till personal.
  • Ha kontakt med andra stödfunktioner kring barn/elever.
  • Delta vid behov vid elevvårdskonferenser/föräldrakontakter/nätverksträffar.
  • Förmedla kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd.
  • Ha kontakt med andra skolformer och institutioner.
  • Delta vid överlämning och uppföljning vid övergångar.
  • Ingå i specialpedagogiskt nätverk/skolutveckling.

Logoped

Arbetet riktas till barn och elever i förskoleklass och skola som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation. Arbetet sker i samverkan med skolans personal, elev och vårdnadshavare.

I arbetet ingår:  

  • Bedömning av elevens tal- och språkförmåga. 
  • Handledning till pedagoger, råd och stöd till vårdnadshavare/pedagoger för att stimulera elevens tal- och språkutveckling.
  • Samarbete med berörd personal inom elevhälsan.


Sidan granskades senast 2016-03-30