Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hantering av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

I Sverige och EU finns regler om hantering av personuppgifter i det som kallas Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Älvkarleby kommun hanterar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi bland annat behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Vad är en personuppgift och vad innebär hantering?

Personuppgifter är information som kan hänföras till en levande, fysisk person. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel i e-post och när vi

  • skriver utredningar
  • handlägger ärenden som rör enskilda,
  • skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Någon av följande grunder måste vara uppfylld för att behandlingen ska vara laglig:

  • Du har lämnat ett samtycke till att personuppgifterna behandlas.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig eller annan.
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller i myndighetsutövning.
  • Vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse att skydda uppgifterna..

I praktiken använder vi som offentlig myndighet oss främst av de lagliga grunderna allmänt intresse/myndighetsutövning, avtal och rättslig förpliktelse.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom Älvkarleby kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden.

Har du frågor om eller synpunkter på hanteringen av personuppgifter är du välkommen att ringa 026-830 00 eller skicka e-post till respektive nämnd:

Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud kan svara på frågor om dataskyddslagstiftningen och hjälpa dig i kontakterna med de personuppgiftsansvariga nämnderna.

Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@alvkarleby.se eller via växeln, 026-830 00.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan framföra klagomål på vår hantering av dina personuppgifter. Vänd dig i så fall till Integritetsskyddsmyndigheten.

Deras uppdrag är bland annat att granska bestämmelserna i dataskyddsförordningen och att arbeta för att dina personuppgifter hanteras korrekt.

Sidan granskades senast 2023-10-12